SPRAWY KARNE

Pomoc prawna oraz obrona w sprawach karnych:

Występujemy w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, pełnomocników pokrzywdzonych. Reprezentacja Klientów w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia. Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc w toku czynności związanych z tymczasowym aresztowaniem,

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach:

Karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych, a nadto pomoc w postępowaniu wykonawczym. W zakresie postępowania wykonawczego świadczona jest pomoc w sprawach o uzyskanie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w karze oraz wstrzymania wykonania orzeczonej względem skazanego kary pozbawienia wolności. Kancelaria prezentuje przedsiębiorców w sprawach karnych gospodarczych, podatkowych i skarbowych - na każdym etapie postępowania prokuratorskiego, karnoskarbowego i sądowego. W zakresie spraw dotyczących osób osadzonych w zakładach karnych Kancelaria świadczy pomoc również w sprawach dotyczących przeniesienia do innego zakładu karnego oraz skarg na decyzję komisji penitencjarnej.

Oferta Kancelari obejmuje:

  • Kompleksową obronę w postępowaniu karnym – na etapie postępowania przygotowawczego, przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, wsparcie w postępowaniu karnym wykonawczym, reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych.
  • Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje również przygotowywanie i sporządzanie, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków, opinii prawnych,wniosków o wznowienie postępowania karnego, wniosków o przeniesienie wykonania kary orzeczonej za granicą, prywatnych aktów oskarżenia, sprzeciwów od wyroków nakazowych, odpowiedzi na akt oskarżenia
  • Ponadto zapewniamy klientom obronę w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, a w przypadku postępowania sądowego – przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.
postępowanie karne, pomoc prawna, doświadczenie, skuteczność
adwokat, prawo karne, obrona, reprezentacja, pokrzywdzony